Wild About Florida

Wildflowers

Xanthoria Fallax

Scientific Name: Xanthoria fallax

Common Names:

Plant Family: Teloschistaceae

Growth Habit: Lichenous