Wild About Florida

Wildflowers

Xanthoria Borealis

Scientific Name: Xanthoria borealis

Common Names:

Plant Family: Teloschistaceae

Growth Habit: Lichenous