Wild About Florida

Wildflowers

Yellowshrub

Scientific Name: Schradera exotica

Common Names: Yellowshrub

Duration: Perennial

Plant Family: Rubiaceae

Growth Habit: Vine,Shrub