Wild About Florida

Wildflowers

Yellowstone Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga subapetala

Common Names: Yellowstone Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb