Wild About Florida

Wildflowers

Alpine Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga nivalis

Common Names: Alpine Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb