Wild About Florida

Wildflowers

Xiao Ye Li

Scientific Name: Quercus chenii

Common Names: Xiao Ye Li

Plant Family: Fagaceae