Wild About Florida

Wildflowers

Yenisei River Pondweed

Scientific Name: Potamogeton subsibiricus

Common Names: Yenisei River Pondweed

Duration: Perennial

Plant Family: Potamogetonaceae

Growth Habit: Forb/herb