Wild About Florida

Wildflowers

Yoco

Scientific Name: Paullinia yoco

Common Names: Yoco

Plant Family: Sapindaceae