Wild About Florida

Wildflowers

Yellow Monardella

Scientific Name: Monardella nana

Common Names: Yellow Monardella

Duration: Perennial

Plant Family: Lamiaceae

Growth Habit: Subshrub,Forb/herb