Wild About Florida

Wildflowers

Yukon Sedge

Scientific Name: Carex bonanzensis

Common Names: Yukon Sedge

Duration: Perennial

Plant Family: Cyperaceae

Growth Habit: Graminoid