Wild About Florida

Wildflowers

Albaida

Scientific Name: Anthyllis cytisoides

Common Names: Albaida

Plant Family: Fabaceae