Wild About Florida

Wildflowers

Agoseris Arizonica

Scientific Name: Agoseris arizonica

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Forb/herb,Shrub,Subshrub