Wild About Florida

Wildflowers

Afzelia Pectinata

Scientific Name: Afzelia pectinata

Common Names:

Duration: Annual

Plant Family: Scrophulariaceae

Growth Habit: Forb/herb