Wild About Florida

Wildflowers

Acacia Terminalis

Scientific Name: Acacia terminalis

Common Names:

Plant Family: Fabaceae