Wild About Florida

Wildflowers

Acacia Mellifera

Scientific Name: Acacia mellifera

Common Names:

Plant Family: Fabaceae