Wild About Florida

Wildflowers

Abutilon Glabriflorum

Scientific Name: Abutilon glabriflorum

Common Names:

Plant Family: Malvaceae