Wild About Florida

Wildflowers

Abelia

Scientific Name: Abelia

Common Names: Abelia

Plant Family: Caprifoliaceae