Wild About Florida

Wildflowers

Xanthoria Fulva

Scientific Name: Xanthoria fulva

Common Names:

Plant Family: Teloschistaceae

Growth Habit: Lichenous