Wild About Florida

Wildflowers

Xanthoria Alfredi

Scientific Name: Xanthoria alfredi

Common Names:

Plant Family: Teloschistaceae

Growth Habit: Lichenous