Wild About Florida

Wildflowers

Wright's False Threadleaf

Scientific Name: Schkuhria anthemoidea

Common Names: Wright's False Threadleaf

Plant Family: Asteraceae