Wild About Florida

Wildflowers

Algarrobo

Scientific Name: Prosopis chilensis

Common Names: Algarrobo

Plant Family: Fabaceae