Wild About Florida

Wildflowers

Yukon Podistera

Scientific Name: Podistera yukonensis

Common Names: Yukon Podistera

Duration: Perennial

Plant Family: Apiaceae

Growth Habit: Forb/herb