Wild About Florida

Wildflowers

Alabama Croton

Scientific Name: Croton alabamensis

Common Names: Alabama Croton

Duration: Perennial

Plant Family: Euphorbiaceae

Growth Habit: Shrub,Subshrub