Wild About Florida

Wildflowers

Alpine Collomia

Scientific Name: Collomia debilis

Common Names: Alpine Collomia

Duration: Perennial

Plant Family: Polemoniaceae

Growth Habit: Forb/herb