Wild About Florida

Wildflowers

Aleutian Brome

Scientific Name: Bromus aleutensis

Common Names: Aleutian Brome

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid