Wild About Florida

Wildflowers

Agropyron Parishii

Scientific Name: Agropyron parishii

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid