Wild About Florida

Wildflowers

Agoseris Scorzonerifolia

Scientific Name: Agoseris scorzonerifolia

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Forb/herb