Wild About Florida

Wildflowers

Actinea Acaulis

Scientific Name: Actinea acaulis

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Forb/herb